ANBI - Evangelische gemeente de Levensbron

Inleiding 
 
De Evangelische gemeente “De Levensbron” te Zevenhuizen is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek en is sinds 2008; ANBI gecertificeerd door de belastingdienst. 
 
 
De Evangelische gemeente “De Levensbron” is aangesloten bij een organisatie, die in Nederland bekend is onder de naam “Ministers Fellowship Global Nederland (M.F.G NL)”. 
 
 
A. Algemene gegevens
  
 
Naam 
ANBI:                     EVANGELISCHE GEMEENTE DE LEVENSBRON  
Tel. nr. 
facultatief:          0594 – 697822  
RSIN/Fiscaal 
nummer:  809633760
  
K.v.K
 dossiernr:               01165599  
Website adres:               www.delevensbron.net
 
E-mail:                             
info@delevensbron.net 
Adres:                              Oudestreek 11  
Postcode:   
                    9354 AC  
Plaats:   
                          Zevenhuizen (Gn 
Postadres:   
                   Tolberterstraat 12a
Postcode:                       9351 BG
Plaats:                             Leek  
 
B. Samenstelling bestuur. 
 
 
Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd, waaronder een voorganger. Op dit moment telt het bestuur vier oudsten, aangevuld met drie diakenen. 
 
 
Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de 
financiele middelen.  
 
C. Doelstelling/visie.
 
 
Zoals ook statutair is vastgelegd, stelt de gemeente zich het volgende ten doel: 
 
 
     *   als lichaam te functioneren met Jezus Christus als hoofd van de gemeente; 
 
 
     *   de gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het lichaam van Christus; 
 
 
     *   zich mede in te zetten tot het bereiken van de gehele mensheid met het Evangelie van Jezus Christus.
 
 
Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in het handboek van de gemeente, zoals in de statuten is vastgelegd onder Artikel 2 lid 2d.
 
 
Zoals ook statutair is vastgelegd, tracht de gemeente deze doelen te bereiken op de volgende wijze: 
 
 
     *   door te functioneren met een voorganger die een duidelijke doelgerichte visie voor de gemeente heeft, die tezamen met het oudstenteam op een toerustende manier 
leiding geeft; hierin kunnen ze worden ondersteund door diakenen;  
 
     *   het realiseren van een duidelijke structuur en taakverdeling van leidinggevenden en medewerkers; 
 
 
     *   het houden van samenkomsten; 
 
 
     *   het streven naar de gaven van de Heilige Geest en daaraan gekoppelde “gavengerichte taakvervulling”; 
 
 
     *   het geven van 
bijbelstudies en ander onderricht;  
 
     *   het houden van huiskringen; 
 
 
     *   het verlenen van pastorale zorg; 
 
 
     *   het aanmoedigen van gemeenteleden tot 
liefdebetoon ten opzichte van elkaar, zodat mede hierdoor ieder gemeentelid kan groeien in zijn geloofsleven en relatie met God en met elkaar;  
 
     *   het uitdragen van het Evangelie door effectieve evangelisatie en zending; 
 
 
     *   alle andere passende middelen die tot het bereiken van gemelde doelstellingen dienstig kunnen zijn.
 
 
D. Hoofdlijnen van ons beleidsplan.
 
 
We willen als Evangelische gemeente “De Levensbron” de komende jaren onze doelstelling verder verwezenlijken. Daarbij is onze visie “Leven vinden, Leven ontvangen en Leven doorgeven” leidend. De Evangelische gemeente “De Levensbron” is een plek waar levens worden veranderd door Gods aanwezigheid. We zullen de bestaande activiteiten verder intensiveren en/of andere activiteiten op starten die de visie en doelstelling van de 
De Evangelische gemeente “De Levensbron” zullen verwezenlijken. 
 
E. Beloningsbeleid.
 
 
Momenteel zijn ongeveer 150 vrijwilligers actief betrokken bij het uitvoeren van allerlei taken, 
varierend van crechemedewerker tot kringleider of parkeerwacht. Om de kwaliteit en continuiteit te kunnen waarborgen is voor de meeste taken een geregistreerd lidmaatschap vereist. 
 
Voor de geleverde prestaties wordt geen vergoeding in welke vorm dan ook gegeven. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om gemaakte kosten (
o.a reiskosten) te declareren of kan er een vrijwilligersvergoeding worden verstrekt.  
 
Het beloningsbeleid voor personen die wel in loondienst van de Evangelische gemeente “De Levensbron” functioneren is gematigd, en afgestemd op functie, opleiding en ervaring. Als “bedrijf” is de Evangelische gemeente “De Levensbron” ingedeeld in risicogroep 35, Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.
 
 
Omdat er (juridisch) geen sprake is van een gezagsverhouding tussen de Evangelische gemeente “De Levensbron” (werkgever) en de voorganger (werknemer), is er sprake van een pseudo werkgever-werknemers relatie en is hierbij de “
optingin-regeling” van toepassing.  
In geval dat er wel sprake is van een gezagsverhouding, is een regulier arbeidscontract van toepassing. Geen van de bestuursleden ontvangen voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie een vergoeding dan wel andere beloning van de Evangelische gemeente “De Levensbron”. 
 
Bestuurders die naast hun bestuursfunctie ook nog uitvoerende werkzaamheden verrichten kunnen hiervoor wel worden beloond.
 
 
F. Verslag Activiteiten.
 
 
Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. 
 
 
We hebben elke zondag dienst om 10:00 uur en hebben bijna dagelijks activiteiten vanuit de kerk. We hebben de volgende hoofdtaken: 
 
 
 
 
     *  Erediensten 
 
 
De erediensten op zondagmorgen zijn inspirerende samenkomsten gecentreerd rondom de boodschap vanuit Gods Woord. Prediking en aanbidding door zang en muziek zijn hierin essentieel. Na de eredienst is er altijd ruimte voor gebed, nazorg en kunnen de mensen elkaar ontmoeten en napraten onder het genot van een kopje koffie/thee.
 
 
      *  Kinderwerk
 
      *  Jeugdwerk
 
      *  Tienerwerk
 
      *  Inloopochtenden
 
      *  Bijbelstudieavonden
 
      *  Gebedsdiensten
 
      *  Kringen
 
      *  Evangelisatie (waaronder 
StreetChurch en het organiseren van speciale evenementen) 
 
G. Voorgenomen bestedingen.
 
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van 
continuiteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.  
 
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
  
 
 

Evangelische Gemeente De Levensbron

Overzicht Ontvangsten en uitgaven 2020

Ontvangsten

Bedrag in euro

Giften

 302,034

Collectegelden

 8,371

Afzonderlijk Kasbeheer

 153

Andere inkomsten

 16,293

Totale Inkomsten

 326,851

Uitgaven

Onderwijs/Toerusting

 8,830

Zending, Financiƫle ondersteuning (extern)

 31,000

Rentekosten Hypotheek en lening

 15,307

Loonkosten ( 3 pers. In loondienst)

 90,318

Vrijwilligersbijdragen

 7,428

Bestuurskosten

 6,268

PensioenpremieAOV Premie en Assurantiƫn

 10,763

Attenties , giften (Intern)

 1,399

Energiekosten/ Gemeente Leek/ Milieu

 15,962

Verzekeringen

 3,673

Beheer en  onderhoud audio, licht, geluid/installaties/keuken

 4,948

Huishoudelijke kosten, onderhoud, reparaties

 7,296

Kantoor/ Administratie, kopieerkosten, internet

 10,852

afschrijvings- en onderhoudskosten inventaris/gebouwen en tuin

 8,920

Afzonderlijk Kasbeheer

 6,532

 229,496

Hypotheken

Hypotheek 3237.908,819

 9,738

Hypotheek 3558.927.435

 24,000

Totaal aflossing Hypotheek

 33,738

Investeringen Gebouwen

 17,000

Investeringen Inventaris

 14,289

Totaal Investeringen

 31,289

Totale uitgaven

 294,523

 

Balans 31-12-2020

DEBETZIJDE

CREDITZIJDE

 

Gebouwen

 1,149,700

Eigen vermogen

 1,046,074

Parkeerplaats

 278,884

Hyp 3237.908,819

 145,560

Inventaris

 72,747

Hyp 3558.927.435

 412,000

Liq. Middelen

 59,275

Overige schulden

 34,346

Tegoeden

 77,374

 

 

 1,637,980

 1,637,980


 
Toelichting:
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De meeste inkomsten van de Evangelische gemeente “De Levensbron” komen voort uit periodieke giften, bijdragen en collecten van haar leden en belangstellenden. Het lijdt geen twijfel dat er ook veel onderhoud nodig is aan het pand. Dit vind je terug onder de post “BOUW-PROJECTEN”.
 
 
Duidelijk is tevens dat evangelisatie van groot belang is voor de Evangelische gemeente “De Levensbron”. Dit vind je terug in de post “ZENDING”. 
 
 
Afzonderlijk Kasbeheer
 
 
Sommige afdelingen /commissies beheren gedurende het boekjaar een eigen kas. Per kwartaal wordt hiervan bij de penningmeester verslag gedaan. Het totaal resultaat wordt opgenomen in de “winst-verliesrekening” van de Evangelische gemeente “De Levensbron” en staat vermeld onder de post “AFZONDERLIJK KASBEHEER
” .